Kesantunan Bahasa: Pertembungan Antara Budaya Melayu-Bukan Melayu dan Islam-Bukan Islam

15 June 2014

Kertas kerja ini boleh diperoleh melalui carian di UPSI Digital Repository

Kesantunan bahasa ialah tatacara atau peraturan yang wujud dalam berbahasa. Kesantunan bahasa seringkali dapat dilihat dalam interaksi antara individu yang berkomunikasi. Tatabahasa atau tatacara berbahasa hams sesuai dengan norma-norma budaya sesuatu masyarakat yang menggunakan bahasa. Bangsa Melayu amat terkenal dengan kesantunan bahasa mereka. Kesantunan bahasa sesuatu masyarakat seringkali dipengaruhi oleh norma-norma budaya masyarakat tersebut. Budaya kesantunan masyarakat Melayu pula seringkali dikaitkan dengan agama Islam. Setiap masyarakat mempunyai norma dan nilai kesantunan bahasa yang berbeza. Masyarakat Malaysia yang memang sudah dikenali sebagai masyarakat majmuk tidak dapat lari daripada mengalami pertembungan budaya. Peristiwa perkahwinan campur bukanlah gejala yang barn berlaku di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia, malah sudah menjadi satu budaya di kalangan masyarakat "Malaysia" yang berbilang kaum. Pertembungan budaya ini juga telah menimbulkan pelbagai ragam dan corak komunikasi antara masyarakat yang terlibat. Ini akan menyebabkan beberapa persoalan wujud akibat daripada peringkat penyesuaian diri dengan budaya dan bahasa yang digunakan. Berikutan daripada itu banyak perkara dan benda yang menarik untuk dibincang dan direnungkan bersama. Kertas ini akan cuba membincangkan persepsi tentang persamaan dan perbezaan nilai dan etos dari aspek komunikasi terhadap budaya bukan Melayu dan bukan Islam terutama dalam aspek kesantunan bahasa[Kertas Kerja Lengkap]

0 komentar :