Format Peperiksaan Kertas 910 Bahasa Malaysia

21 May 2009

Format peperiksaan kertas 910 Bahasa Malaysia ini adalah untuk panduan pelajar prauniversiti yang baru memulakan pengajian di Tingkatan 6 Bawah.

Bentuk Peperiksaan
Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terbahagi kepada dua kertas, iaitu Kertas 1 (910/1) dan Kertas 2 (910/2).


Kertas 1 (2 jam)
Kertas ini mengandungi 60 soalan aneka pilihan yang merangkumi pemahaman, sejarah dan perkembangan bahasa Melayu, dinamika bahasa Melayu, dan sistem bahasa Melayu.

Kertas 2 (3 jam)

Kertas ini mengandungi empat bahagian, iaitu A, B, C, dan D. Calon dikehendaki menjawab semua bahagian.

Bahagian A: Karangan (50 markah)
Calon dikehendaki menu lis karangan berdasarkan salah satu daripada empat tajuk yang dikemukakan. Panjangnya antara 650 hingga 700 patah perkataan.

Bahagian B: Rumusan (20 markah)
Satu petikan yang panjangnya an tara 450 hingga 500 patah perkataan akan dikemukakan. Calon dikehendaki merumuskannya sehingga menjadi lebih kurang satu pertiga (1/3) daripada jumlah perkataan dalam petikan asal.

Bahagian C: Alih Bentuk Teks (15 markah)
Dua petikan teks yang setiap satu panjangnya antara 120 hingga 150 patah perkataan akan dikemukakan. Calon dikehendaki memilih salah satu teks dan mengalih bentuk teks tersebut mengikut arahan soalan.

Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa (15 markah)
Rangsangan yang mengandungi kesalahan bahasa akan dikemukakan. Calon dikehendaki mengenal pasti, menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa.

--------
Sukatan pelajaran dan soalan contoh Kertas 910 Bahasa Malaysia boleh diperoleh di http://www.mpm.edu.my/download.php?FilePoolID=93

0 komentar :